Ελληνικά-Ευρωπαϊκά Μαθητικά Συνέδρια

Τα Συνέδρια συμβάλουν στον συντονισμό της συνεργασίας ανάμεσα σε νέους, κυρίως, πολίτες της Ευρώπης στον τομέα της Εκπαίδευσης, της Επιστήμης, του Πολιτισμού και της Επικοινωνίας.

Τα βασικά σημεία της θεωρίας του Gardner είναι:

• Κάθε άτομο διαθέτει έναν μοναδικό συνδυασμό των εννέα μορφών νοημοσύνης. Αυτός ο συνδυασμός καθιστά κάθε άτομο μοναδικό, επομένως και κάθε μαθητική τάξη διαθέτει μια πρωτοφανή ποικιλία τρόπων σκέψης και δράσης.

• Κάθε άτομο μπορεί να αναπτύξει τις μορφές νοημοσύνης που διαθέτει σε ικανοποιητικό βαθμό με την κατάλληλη διδασκαλία, ενθάρρυνση και καθοδήγηση.

• Οι εννέα μορφές νοημοσύνης αλληλεπιδρούν και συνεργάζονται πάντοτε μεταξύ τους.

• Δεν υπάρχει περίπτωση να συναντήσουμε δύο ανθρώπους με το ίδιο «μίγμα» νοημοσύνης. Ακόμη και οι απαράλλακτοι (ομοζυγωτικοί) δίδυμοι εμφανίζουν διαφορετικό προφίλ νοημοσύνης, δεδομένου ότι αποκτούν διαφορετικές εμπειρίες.

Οι 9 Τύποι της Νοημοσύνης:

Μουσική – Ρυθμική νοημοσύνη (Musical Intelligence)

Οπτική – Χωροταξική νοημοσύνη (Spatial Intelligence)

Λεκτική – Γλωσσική νοημοσύνη (Verbal Linguistic Intelligence)

Λογική – Μαθηματική νοημοσύνη (Logical – Mathematical Intelligence)

Σωματική – Κιναισθητική νοημοσύνη (Bodily – Kinesthetic Intelligence)

Διαπροσωπική νοημοσύνη (Interpersonal Intelligence)

Ενδοπροσωπική νοημοσύνη (Intrapersonal Intelligence)

Υπαρξιακή νοημοσύνη (Existential Intelligence)

Νατουραλιστική ή Φυσιοκρατική νοημοσύνη (Naturalistic Intelligence)